Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Chi nhanh Cong ty CP Ngan Hanh tai Ha Noi

Thông tin khác

Mã số doanh nghiệp: 5300585976-001
Ngày hoạt động chính thức: 13/07/2012
Người đại diện pháp luật: Tran Van Hanh
Nơi thường trú: Khoi 5, xa Phu Lo, huyen Soc Son, Ha Noi
Vốn điều lệ: 15,000,000,000 VNĐ
Ngành nghề kinh doanh: 1. Trång c©y thuèc l¸, thuèc lµo. 2. Trong trot, thu mua, so che, tieu thu nguyen lieu thuoc la va cac san pham nong nghiep; kinh doanh thuoc la bao, nguyen lieu, phu lieu phuc vu cho nghanh thuoc la; Xuat nhap khau cac mat hang nong, thuy, hai san va hang tieu dung; San xuat, mua ban vat tu nong nghiep, cac san pham nhua; Kinh doanh kho bai, kinh doanh dich vu kho van, kho ngoai quan; Kinh doanh cac hoat dong dich vu: an, uong, nha hang; Kinh doanh lu hanh noi dia, lu hanh quoc te va cac hoat dong phuc vu khach du lich; San xuat, mua ban ruou, bia, nuoc giai khat; Van tai hang hoa, van chuyen hanh khach bang O to theo hop dong va theo tuyen co dinh; Gia cong, che tao, mua ban san pham co khi; Mua ban thiet bi may phu tung; Uom, nuoi trong, mua ban hoa, cay canh, cay an qua, cay bong mat, cay cong nghiep, cay giong, dich vu bao ve thuc vat; Chan nuoi, mua ban, xuat khau vat nuoi, lam san.

quangcaomienphi

Chi nhanh Cong ty CP Ngan Hanh tai Ha Noi

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia