Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3767
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2852
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2499
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2428
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2440
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2340
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2401
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2348
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2276
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2578
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2325
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2407
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2380
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2309
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2321
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2302
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2422
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2355
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2385
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2494
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2586
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3894
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2504
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2331
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2383
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2339
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2323
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2450
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2608
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2289
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2437
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2351
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2569
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2402
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2356
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2376
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2215
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2294
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2319
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2363
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2587
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2338
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2523
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2262
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2298
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2325
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2243
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2433
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2498
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2271
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2482
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2291
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2283
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2364
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2313
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2299
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2284
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2729
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2430
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2379
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2315
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2350
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2269
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2917
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2275
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2544
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2389
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2383
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2579
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2791
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 4040
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2699
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2610
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2660
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2446
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2513
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2423
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2384
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2647
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2451
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2473
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2430
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2452
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2601
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3182
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4768
87 Cục Đầu tư nước ngoài 5080
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3919
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7847
90 Văn phòng Bộ 3027
91 Thanh tra Bộ 2775
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3166
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3179
94 Vụ Pháp chế 3113
95 Vụ Hợp tác xã 3196
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3728
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3195
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 6135
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3350
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5724
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia