Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch 3694
2 Ban Quản lý dự án Học viện Chính sách và Phát triển 2800
3 Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2463
4 Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy và học tập Học viện Chính sách và Phát triển 2389
5 Khoa Quy hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2403
6 Khoa Kế hoạch phát triển Học viện Chính sách và Phát triển 2304
7 Khoa Tài chính tiền tệ Học viện Chính sách và Phát triển 2357
8 Khoa Triết học và Chính trị học Học viện Chính sách và Phát triển 2313
9 Khoa Phát triển xã hội Học viện Chính sách và Phát triển 2232
10 Khoa Kinh tế đối ngoại Học viện Chính sách và Phát triển 2525
11 Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng Học viện Chính sách và Phát triển 2286
12 Bộ môn Luật Kinh tế Học viện Chính sách và Phát triển 2371
13 Khoa Ngoại ngữ Học viện Chính sách và Phát triển 2325
14 Khoa Toán Học viện Chính sách và Phát triển 2259
15 Khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển 2282
16 Trung tâm Thanh tra - Khảo thí Học viện Chính sách và Phát triển 2265
17 Phòng Kế hoạch - Tài chính Học viện Chính sách và Phát triển 2388
18 Phòng Khoa học và Hợp tác Học viện Chính sách và Phát triển 2317
19 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển 2349
20 Phòng Tổ chức - Hành chính Học viện Chính sách và Phát triển 2457
21 Lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển 2542
22 Trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 3848
23 Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Kinh tế và dự báo 2460
24 Phòng Quảng cáo, Tiếp thị và Phát hành Tạp chí Kinh tế và dự báo 2295
25 Phòng Biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo 2337
26 Tổ Web Tạp chí Kinh tế và dự báo 2302
27 Phòng Xuất bản Tạp chí Kinh tế và dự báo 2281
28 Văn phòng Tạp chí Kinh tế và dự báo 2402
29 Lãnh đạo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2555
30 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Cần Thơ 2238
31 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 2368
32 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại Hải Phòng 2305
33 Báo Đầu tư Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh 2526
34 Phòng Phát hành Báo Đầu tư 2361
35 Phòng Kế toán - Tài vụ Báo Đầu tư 2316
36 Phòng Quảng cáo Báo Đầu tư 2333
37 Phòng Thiết kế mỹ thuật Báo Đầu tư 2178
38 Ban Chuyên đề Báo Đầu tư 2256
39 Ban Tiếng Anh Báo Đầu tư 2283
40 Ban Đầu tư Báo Đầu tư 2321
41 Ban Chứng khoán - Báo Đầu tư 2548
42 Văn phòng Báo Đầu tư 2292
43 Lãnh đạo Báo Đầu tư 2476
44 Phòng Nội dung thông tin Trung tâm Tin học 2213
45 Phòng Quản lý và vận hành mạng Trung tâm Tin học 2262
46 Phòng Công nghệ phần mềm Trung tâm Tin học 2289
47 Văn phòng Trung tâm Tin hoc 2208
48 Lãnh đạo Trung tâm Tin học 2392
49 Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 2463
50 Trung Tâm Dịch vụ, Tư vấn, Đào tạo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2229
51 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2442
52 Ban Nghiên cứu và phát triển ứng dụng CNTT Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2253
53 Ban Thông tin doanh nghiệp và thị trường Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2237
54 Ban Kinh tế thế giới Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2325
55 Ban Phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2267
56 Ban Tổng Hợp Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2257
57 Ban Nguồn và phát triển thông tin Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2243
58 Văn phòng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia 2675
59 Lãnh đạo Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia 2399
60 Ban Chính sách dịch vụ công Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2342
61 Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2274
62 Ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2313
63 Trung Tâm Thông tin Tư liệu Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2229
64 Tạp chí Quản lý kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2859
65 Ban Chính sách phát triển nông thôn Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2239
66 Ban Thể chế kinh tế Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2503
67 Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2347
68 Ban Chính sách kinh tế vĩ mô Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2345
69 Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2533
70 Văn phòng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 2737
71 Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 3968
72 Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam 2646
73 Văn phòng Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm 2571
74 Trung tâm Tư vấn phát triển và Đào tạo Viện Chiến lược phát triển 2614
75 Ban Phát triển hạ tầng Viện Chiến lược phát triển 2403
76 Ban Phát triển vùng Viện Chiến lược phát triển 2462
77 Ban Phát triển nhân lực và xã hội Viện Chiến lược phát triển 2381
78 Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2344
79 Ban Phát triển các ngành dịch vụ Viện Chiến lược phát triển 2605
80 Ban Phát triển các ngành sản xuất Viện Chiến lược phát triển 2416
81 Ban Các vấn đề quốc tế Viện Chiến lược phát triển 2425
82 Ban Dự báo Viện Chiến lược phát triển 2376
83 Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển 2394
84 Văn phòng Viện Chiến lược phát triển 2531
85 Lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển 3118
86 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh 4609
87 Cục Đầu tư nước ngoài 4976
88 Cục Phát triển doanh nghiệp 3842
89 Cục Quản lý Đấu thầu 7651
90 Văn phòng Bộ 2966
91 Thanh tra Bộ 2717
92 Vụ Thi đua - Khen thưởng 3100
93 Vụ Tổ chức cán bộ 3120
94 Vụ Pháp chế 3060
95 Vụ Hợp tác xã 3115
96 Vụ Quốc phòng, an ninh 3678
97 Vụ Quản lý quy hoạch 3133
98 Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường 5688
99 Vụ Lao động, văn hóa, xã hội 3278
100 Vụ Kinh tế đối ngoại 5605
 
Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối
Trang 1 trong tổng số 2

Doanh nghiệp mới tham gia